espanol english

La Classificació Internacional de Productes i Serveis (NIÇA) per al registre de marques serveix per determinar l'àmbit de protecció de les marques. La versió actual és la novena edició. La Classificació de Niça es divideix en classes de productes (classes 1 a 34) i de serveis (classes 35 a 45).

Productes

Classe 1: Productes químics destinats a la indústria, ciència, fotografia, horticultura i silvicultura; resines artificials en estat brut, matèries plàstiques en estat brut; adobs per a les terres; composicions extintores; preparacions per al tremp i soldadura de metalls; productes químics destinats a conservar els aliments; matèries adobants; adhesius (enganxalls) destinats a la indústria.

Classe 2: Colors, vernissos, laques; conservants contra el rovell i el deteriorament de la fusta; matèries tintòries; mordents; resines naturals en estat brut; metalls en fulls i en pols per a pintors, decoradors, impressors i artistes.

Classe 3: Preparacions per a blanquejar i altres substàncies per a la bugada; preparacions per a netejar, polir, desengreixar i raspar; sabons; perfumeria, olis essencials, cosmètics, locions per al cabell; dentifricis.

Classe 4: Olis i greixos industrials; lubricants, productes per absorbir, regar i concentrar la pols; combustibles (inclosa la gasolina per a motors) i matèries d'enllumenat, bugies i metxes per a l’enllumenament.

Classe 5: Productes farmacèutics, veterinaris; productes higiènics per a la medicina; substàncies dietètiques per a ús mèdic, aliments per a nadons; emplastres, material per a apòsits; matèries per a empastar les dents i per a motlles dentals; desinfectants, productes per a la destrucció dels animals danyosos; fungicides, herbicides.

Classe 6: Metalls comuns i els seus aliatges; materials de construcció metàl·lics; construccions transportables metàl·liques; materials metàl·lics per a vies fèrries; cables i fils metàl·lics no elèctrics; serralleria i ferreteria metàl·lica; tubs metàl·lics; caixes de cabals; productes metàl·lics no compresos en altres classes; minerals.

Classe 7: Màquines i màquines eina; motors (excepte motors per a vehicles terrestres); acoblaments i òrgans de transmissió (excepte aquells per a vehicles terrestres); instruments agrícoles que no siguin manuals; incubadores d'ous.

Classe 8: Eines i instruments de mà impulsats manualment; ganiveteria, forquilles i culleres; armes blanques; màquines d'afaitar.

Classe 9: Aparells i instruments científics, nàutics, geodèsics, fotogràfics, cinematogràfics, òptics, de pesar, de mesurar, de senyalització, de control (inspecció), de socors (salvament) i d'ensenyament; apareéis i instruments per la conducció, distribució, transformació, acumulació, regulació o control de l’electricitat; aparells per al registre, transmissió, reproducció del so o d'imatges; suports de registres magnètics, discs acústics, distribuïdors automàtics i mecanismes per a aparells de pagament previ; caixes enregistradores, màquines calculadores, equips per al tractament de la informació i ordinadors; extintors.

Classe 10: Aparells i instruments quirúrgics, mèdics, dentals i veterinaris, membres, ulls i dents artificials; articles ortopèdics; material de sutura.

Classe 11: Aparells d'enllumenat, de calefacció, de producció de vapor, de cocció, de refrigeración, d'assecat, de ventilació, de distribució d'aigua i instal·lacions sanitàries.

Classe 12: Vehicles; aparells de locomoció terrestre, aèria o aquàtica.

Classe 13: Armes de foc; municions i projectils; explosius; focs artificials.

Classe 14: Metalls preciosos i els seus aliatges i articles d'aquestes matèries o de xapat no compresos en altres classes; joieria, bijuteria i pedres precioses; rellotgeria i instruments cronomètrics.

Classe 15: Instruments de música.

Classe 16: Paper, cartró i articles d'aquestes matèries no compresos en altres classes; articles d'enquadernació; fotografies; papereria; adhesius (enganxalls) per a la papereria o la llar; material per a artistes; pinzells; màquines d'escriure i articles d’oficina (excepte mobles); material d'instrucció o d'ensenyament (excepte aparells); matèries plàstiques per a embalatge (no compresos en altres classes); publicacions; retoladors.

Classe 17: Cautxú, gutaperxa, goma, amiant, mica i productes d’aquestes matèries no compresos a altres classes; productes en matèries plàstiques semi-elaborades; matèries que serveixen per a calafatar, tancar amb estopa i aïllar; tubs flexibles no metàl·lics.

Classe 18: Cuir i imitacions de cuir; productes d’aquestes matèries no compresos en altres classes, pells d’animals; baguls i maletes; paraigües, para-sols i bastons; fuets i guarniments.

Classe 19: Materials de construcció no metàl·lics; tubs rígids, no metàl·lics per a la construcció; asfalt, pega i betum; construccions transportables no metàl·liques; monuments no metàl·lics.

Classe 20: Mobles, miralls, marcs; productes, no compresos en altres classes de fusta, suro, canya, jonc, vímet, banya, os, marfil, balena, conquilla, ambre, nacre, escuma de mar, succedanis de totes aquelles matèries o de matèries plàstiques.

Classe 21: Utensilis i recipients per al parament i la cuina; pintes i esponges; raspalls (amb excepció de pinzells); materials per a la fabricació de raspalls; materials de neteja; ferritja; vidre en brut o semi-elaborat (amb excepció del vidre de construcció); cristalleria, porcellana i pisa, no compreses en altres classes.

Classe 22: Corda, gansilla, xarxes, tendes de campanya, tendals, veles, sacs (no compresos en altres classes); matèries de farciment (amb excepció del cautxú o matèries plàstiques); matèries tèxtils fibroses en brut.

Classe 23: Fils per a ús tèxtil.

Classe 24: Teixits i productes tèxtils no compresos en altres classes; roba de llit i de taula.

Classe 25: Vestits, calçats, capelleria.

Classe 26: Puntes i brodats, cintes i llaços; botons, gafets i ullets, agulles; flors artificials.

Classe 27: Catifes, pelfuts, estores, linòleum i altres revestiments de sòls; tapisseries murals que no siguin en matèries tèxtils.

Classe 28: Jocs, joguines; articles de gimnàstica i esport no compresos en altres classes; decoracions per a arbres de Nadal.

Classe 29: Carn, peix, aus i caça; extractes de carn; fruites i llegums en conserva, congelades seques i cuites; gelatines; melmelades, compotes; ous, llet i productes lactis; olis i greixos comestibles.

Classe 30: Cafè, té, cacau, sucre, arròs, tapioca, sagú, succedanis del cafè; farines i preparacions fetes de cereal, pa, pastisseria i confiteria, gelats comestibles; mel; gelea de melassa; llevats, esponjats en pols; sal, mostassa; vinagre, salses (condiments); espècies, gel.

Classe 31: Productes agrícoles, hortícoles, forestals i gra, no compresos en altres classes; animals vius; fruites i llegums fresques; llavors, plantes i flors naturals; aliments per als animals, malta.

Classe 32: Cerveses; aigües minerals i gasoses i altres begudes no alcohòliques; begudes i sucs de fruites; xarops i altres preparacions per fer begudes.

Classe 33: Begudes alcohòliques (amb excepció de cerveses).

Classe 34: Tabac; articles de fumador; llumins.

Serveis

Classe 35: Serveis de venda al públic en establiments al detall; venda al detall a través de xarxes mundials de comunicació; serveis d'ajuda a l'explotació d'una empresa comercial en règimen de franquícia; gestió o administració de negocis comercials; ajuda a la direcció dels negocis o a les funcions comercials d'una empresa comercial; organització d'exposicions amb finalitats comercials o de publicitat; serveis d'estudi de mercat; serveis propis d'agència de publicitat; serveis d'importació o d'exportació; serveis de treballs d'oficines.

Classe 36: Assegurances; negocis financers; negocis monetaris; negocis immobiliaris.

Classe 37: Construcció; reparació; serveis d’instal·lació.

Classe 38: Serveis de comunicacions per terminals d'ordinador; serveis de telecomunicacions; programes de radio o de televisió.

Classe 39: Transport; embalatge i magatzematge de mercaderies; organització de viatges.

Classe 40: Tractament de materials.

Classe 41: Educació; formació; esbargiment; activitats esportives i culturals.

Classe 42: Serveis científics i tecnològics així com serveis d’investigació i disseny relatius a ells, serveis d’anàlisi i d’investigació industrial, disseny i desenvolupament d’ordinadors i software.

Classe 43: Serveis de restauració (alimentació), allotjament temporal.

Classe 44: Serveis mèdics, serveis veterinaris, d’higiene i de bellesa per a persones o animals; serveis d’agricultura, d’horticultura i silvicultura.

Classe 45: Serveis jurídics; serveis de seguretat per a la protecció de bens i de persones; serveis personals i socials prestats per tercers destinats a satisfer necessitats individuals.